2. จำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน”

สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศใน พ.ศ. 2562 มีโครงการจากต่างประเทศที่ได้รับ
การอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 876 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 1,500 โครงการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศรวม 281,873 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 ของปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ได้รับอนุมัติ 447,357 ล้านบาท ด้านจำนวนโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค จำนวน 238 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27 ของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น รองลงมาเป็นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 206 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24 ของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น ในด้านของมูลค่าเงินลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่า 95,281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด รองลงมาเป็นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวม 56,433 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด โดยแหล่งที่มาของมูลค่าเงินลงทุนในโครงการต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น รองลงมาคือ จีน และไต้หวัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนโครงการจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน และมูลค่าเงินลงทุนมีแนวโน้มลดลง (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบว่า มีโครงการลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติการลงทุนรวม 535 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 160,664.20 ล้านบาท และมีมาตรการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ได้แก่ (1) มาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพื่อรับมือโรคโควิด 19 (2) มาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเดิมเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และ (3) การปรับสิทธิประโยชน์สำหรับกิจการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ ได้มีมาตรการผ่อนปรนเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ เช่น (1) การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและการเปิดดำเนินการ (2) การขยายเวลาการดำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และ (3) การผ่อนผันขออนุญาตหยุดกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน เป็นต้น (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2563)

จำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553-2562

ที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2563)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล